Simin Fakhrai Azaran: A Brief Biography

POEMS: (This Section is Under Construction)

/ Administrator

سیمین فخرایی ؛ ۱۹۳۶در تهران دیده به دنیا گشود..با تباری ازدیارادب پرور تفرش، زیبا به صورت و سیرت ، آموزگارهنر؛ ازنقاشی و بافتنی وخط و خیاطی گرفته..و آشپزی تا شعر و شعر وشعر... ..و این یک نمونه از آثار اوست که در سوگ امیرناصرکوچک فرزند دکترخصوص( نادر و سوسن) سرود که بر مزار آن عزیز حک شد ؛ دردا و دریغا که گل باغ جنان رفت​ ، ​آن ناصردلبند من آن روح و روان رفت در گوش من آوای شکر خند ه او ماند ، هر چند که از چشم من آن راحت جان رفت آن مایه ی هستی که مراهمچونفس بود، با رفتنش آرامش وشادی وامان رفت آن غنچه که بشکفت به باغِ دلِ سوسن، چون باد بهار آمد و چون برگ خزان رفت با آمدن فصل غم انگیز خزانی، آن بلبل زیبنده ی من سوی جنان رفت آن کودک شیرین سخن نادر و سوسن، دیدی که چه سان آمد و دیدی که چه سان رفت..

"Madar..." Poem & Voice by: Mamak